OBCHODNÉ PODMIENKY

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO PORTÁLU WWW.HOOMI.SK  JE

POCOPE s.r.o.

Stummerova 6

955 01 Topoľčany

Slovensko

IČO: 52 599 744

DIČ: 2121083503

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, oddiel Sro,

Vložka číslo: 49170/N zo dňa 04.09.2019

DEFINÍCIA POJMOV

Predávajúci:

POCOPE s. r. o.

Stummerova 6

955 01 Topoľčany

email: hoomi@hoomi.sk

telefón: +421 908 233 885, +421 903 382 874

Slovensko (ďalej aj Sídlo)

IČO: 52 599 744

DIČ: 2121083503

Adresa prevádzky: Kamenný obchod a internetový obchod HOOMI www.hoomi.sk

Krušovská 40, 955 01 (ďalej aj Prevádzka)

Zodpovedná osoba a kontakt:

Alica Thorpe - konateľ

tel.: + 421 903 382 874

Zuzana Masarovičová - konateľ

tel.: + 421 908 233 885

mail: hoomi@hoomi.sk

Kupujúci:

Osoba, ktorá nakupuje v elektronickom obchode na portáli www.hoomi.sk.

1) O REGISTRÁCII

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme POCOPE s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

Vyjadrením súhlasu so zasielaním marketingových emailov Kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu HOOMI zastúpeným firmou POCOPE.s.r.o. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: hoomi@hoomi.sk alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.

2)PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu Kupujúceho i Predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho). Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je Kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet maximálne do 10 (desiatich) pracovných dní od pripísania kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť len pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po Objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo na sklade Dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky

Storno objednávky môžete vykonať e-mailom prípadne telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. Objednávku, ktorá už bola expedovaná, nie je možné Stornovať.

DRUHY DOPRAVY VEREJNÝMI PREPRAVCAMI:

  1. DORUČENIE TOVARU

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť si osobne po dohode. Osobný odber je vždy bez poplatku. Osobný odber je potrebné dohodnúť telefonicky vopred.

Doručenie kuriérom Geis Parcel SK

Poštovné a balné pri platbe vopred na účet je účtované nasledovne:

balík do 5 kg - 3,80 €

balík od 5 kg do 10 kg - 4,50 €

balík od 10 kg do 20 kg - 5 €

balík od 20 kg do 30 kg - 5,90 €

balík od 30 kg do 50 kg - 6,80 €

V prípade platby na dobierku sa cena navýši o 1,00 €.

V prípade potreby doručenia balíka presahujúceho vyššie uvedenú hmotnosť (50 kg) bude cena doručenia tovaru dohodnutá individuálne a musí byť odsúhlasená zo strany Predávajúceho a Kupujúceho.

V prípade ak celková suma objednávky presiahne 100€, poštovné a balné nebude účtované (cena poštovného a balného je v tomto prípade 0 €). Táto zľava z poštovného a balného však môže byť v odôvodnených prípadoch zrušená zo strany Predávajúceho, pričom o tejto skutočnosti bude Kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu. Cena poštovného a balného bude v takomto prípade určená vzájomnou dohodou Kupujúceho a Predávajúceho.

V prípade osobného odberu sa poštovné a balné neúčtuje (cena poštovného a balného je v tomto prípade 0€).

Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri preberaní zásielky!

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie Predávajúci zodpovednosť.

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

4) ZÁRUKA

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade.

5) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V prípade, že vec pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

6) PRÁVO KUPUJÚCEHO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese prevádzky HOOMI. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môžete stiahnuť tu: